Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
athlete's heart
athlete's+heart
['æθli:ts,hɑ:t]
danh từ
(y học) chứng tim giãn


/'æθli:ts'hɑ:t/

danh từ
(y học) chứng tim giãn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.