Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
athenaeum
athenaeum
[,æθi'ni:em]
danh từ
câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ khoa học
the Athenaeum
câu lạc bộ văn học ở Luân đôn
phòng đọc sách, thư viện


/,æθi'ni:em/

danh từ
câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ khoa học
the Athenaeum câu lạc bộ văn học ở Luân đôn
phòng đọc sách thư viện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.