Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ash-bin
ash-bin
['æ∫bin]
Cách viết khác:
ash-box
['æ∫bɔks]
như ash-box


/'æʃbin/

danh từ
(như)[ash can]
(như) ash-box

Related search result for "ash-bin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.