Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ascus
ascus
['æskəs]
danh từ, số nhiều asci
(thực vật học) nang (nấm)


/'æskəs/

danh từ, số nhiều asci
(thực vật học) nang (nấm)

Related search result for "ascus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.