Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
archie/'ɑ:tʃi/ (archibald)

/'ɑ:tʃibəld/

danh từ

(quân sự), (từ lóng) súng cao xạ


Related search result for "archie"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.