Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arability
arability
[,ærə'biliti]
danh từ
tính có thể trồng trọt được (đất)


/,ærə'biliti/

danh từ
tính có thể trồng trọt được (đất)

Related search result for "arability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.