Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aqueduct

aqueduct
['ækwidʌkt]
danh từ
cống dẫn nước


/'ækwidʌkt/

danh từ
cống nước
(giải phẫu) cống


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.