Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
appreciate

appreciate
[ə'pri:∫ieit]
ngoại động từ
đánh giá đúng, đánh giá cao, hiểu rõ giá trị, thưởng thức
you can't fully appreciate foreign literature in translation
anh không thể thưởng thức đầy đủ văn học nước ngoài qua bản dịch
I really appreciate a good cup of tea
tôi thực sự thưởng thức một tách trà ngon
to appreciate the value of something
đánh giá đúng cái gì; nhận thức được giá trị của cái gì
to appreciate the difficulties of the situation
thấy rõ hoàn cảnh khó khăn, nhận thức được những khó khăn của tình hình
to appreciate the necessity
thấy rõ được sự cần thiết
hiểu (cái gì) với sự thông cảm
I appreciate your problem, but I don't think I can help you
tôi thông cảm với vấn đề của bạn, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi giúp được bạn
you don't seem to appreciate how busy I am
hình như bạn không thông cảm tôi bận như thế nào
cảm kích
your help was highly appreciated
sự giúp đỡ của bạn được đánh giá cao (nghĩa là chúng tôi biết ơn điều đó)
I greatly appreciate your kindness
tôi rất cảm kích lòng tốt của anh
nội động từ
lên giá (hàng hoá...), tăng giá trị
local property has appreciated (in value) since they built the motorway nearby
tài sản ở địa phương đã tăng giá trị từ khi người ta làm xa lộ gần đó


/ə'pri:ʃieit/

ngoại động từ
đánh giá
đánh giá đúng, đánh giá cao, hiểu rõ giá trị
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thấy rõ, nhận thức; sâu sắc
to appreciate the value of... đánh giá đúng giá trị của...
to appreciate the difficulties of the situation thấy rõ hoàn cảnh khó khăn, đánh giá chung những khó khăn của tình hình
to appreciate the necessity thấy rõ được sự cần thiết
biết thưởng thức, biết đánh giá
cảm kích
I greatly appreciate your kindness tôi rất cảm kích lòng tốt của anh
nâng giá, tăng giá trị (của cái gì)

nội động từ
lên giá (hàng hoá...), tăng giá trị

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "appreciate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.