Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
appendectomy
appendectomy
[,æpən'dektəmi]
danh từ
(y học) thủ thuật cắt bỏ ruột thừa


/,æpən'dektəmi/

danh từ
(y học) thủ thuật cắt bỏ ruột thừa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.