Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apparatus criticus
apparatus+criticus
[,æpə'reitəs'kritikəs]
danh từ
chú thích dị bản (của một tác phẩm)


/,æpə'reitəs'kritikəs/

danh từ
chú thích dị bản (của một tác phẩm)

Related search result for "apparatus criticus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.