Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apollyon
apollyon
[ə'pɔljən]
danh từ
con quỷ


/ə'pɔljən/

danh từ
con quỷ

Related search result for "apollyon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.