Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apollinaris
apollinaris
[ə,pɔli'neəris]
danh từ
nước suối A-pô-li-na-rít (ở Ao)


/ə,pɔli'neəris/

danh từ
nước suối A-pô-li-na-rít (ở Ao)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.