Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apache
apache
[ə'pɑ:∫]
danh từ
tên côn đồ
người A-pa-sơ (một bộ lạc ở Bắc Mỹ)


/ə'pɑ:ʃ/

danh từ
tên côn đồ
người A-pa-sơ (một bộ lạc ở Bắc Mỹ)

Related search result for "apache"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.