Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anywise
anywise
['eniwaiz]
phó từ
dù sao chăng nữa; dù thế nào chăng nữa


/'eniwais/

phó từ
tuỳ tiện thế nào cũng được, cách nào cũng được
tuyệt đối, tuyệt nhiên (trong câu phủ định)

Related search result for "anywise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.