Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antiscriptural
antiscriptural
[,ænti'skript∫ərəl]
tính từ
chống kinh thánh


/'ænti'skriptʃərəl/

tính từ
chống kinh thánh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.