Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anemoscope
anemoscope
[ə'neməskoup]
danh từ
máy nghiệm gió


/ə'neməskoup/

danh từ
máy nghiệm gió


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.