Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anemographic
anemographic
[ə,nemə'græfik]
tính từ
(thuộc) phép ghi gió


/ə,nemə'græfik/

tính từ
(thuộc) phép ghi gió


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.