Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ancestor-worship
ancestor-worship
['ænsistə,wə:∫ip]
danh từ
sự thờ phụng tổ tiên


/'ænsistə,wə:ʃip/

danh từ
sự thờ phụng tổ tiên

Related search result for "ancestor-worship"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.