Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anaplastic
anaplastic
[,ænə'plæstik]
tính từ
(y học) (thuộc) thuật tự ghép


/,ænə'plæstik/

tính từ
(y học) (thuộc) thuật tự ghép


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.