Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anagogical
anagogical
[,ænə'gɔdʒikəl]
Cách viết khác:
anagogic
[,ænə'gɔdʒik]
như anagogic


/,ænə'gɔdʤik/ (anagogical) /,ænə'rɔdʤikəl/

tính từ
(thuộc) phép giải thích kinh thánh theo nghĩa thần bí


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.