Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anagogic
anagogic
[,ænə'gɔdʒik]
Cách viết khác:
anagogical
[,ænə'gɔdʒikəl]
tính từ
(thuộc) phép giải thích kinh thánh theo nghĩa thần bí


/,ænə'gɔdʤik/ (anagogical) /,ænə'rɔdʤikəl/

tính từ
(thuộc) phép giải thích kinh thánh theo nghĩa thần bí

Related search result for "anagogic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.