Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anagnorisis
anagnorisis
[,ænəg'nɔrisis]
danh từ
sự thừa nhận, sự công nhận
hồi kết (của vở kịch)


/,ænəg'nɔrisis/

danh từ
sự thừa nhận, sự công nhận
hồi kết (của vở kịch)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.