Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anaglyphic
anaglyphic
[,ænə'glifik]
Cách viết khác:
anaglyphical
[,ænə'glifikəl]
tính từ
có hình chạm nổi thấp; (thuộc) chạm nổi thấp


/ænəg'lifik/ (anaglyphical) /ænəg'lifikəl/

tính từ
có hình chạm nổi thấp; (thuộc) chạm nổi thấp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "anaglyphic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.