Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ampersand

ampersand
&

ampersand

An ampersand is a symbol that means "and."

['æmpəsænd]
danh từ
ký hiệu &


/'æmpəsænd/

danh từ
ký hiệu &


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.