Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ampere-turn
ampere-turn
['æmpeə,tə:n]
danh từ
(điện học) Ampe vòng(Tech) ampe-vòng

/'æmpeə,tə:n/

danh từ
(điện học) Ampe vòng

Related search result for "ampere-turn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.