Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amenability
amenability
[ə,mi:nə'biliti]
Cách viết khác:
amenableness
[ə'mi:nəblnis]
danh từ
sự chịu trách nhiệm
sự tuân theo
sự dễ bảo, sự phục tùng


/ə,mi:nə'biliti/ (amenableness) /ə'mi:nəblnis/

danh từ
sự chịu trách nhiệm
sự tuân theo
sự dễ bảo, sự phục tùng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "amenability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.