Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amelioration
amelioration
[ə,mi:ljə'rei∫n]
danh từ
sự làm cho tốt hơn, sự cải thiện


/ə,mi:ljə'reiʃn/

danh từ
sự làn cho tốt hơn, sự cải thiện

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.