Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alternation
alternation
[,ɔ:ltə'nei∫n]
danh từ
sự xen nhau; sự xen kẽ, sự thay phiên, sự luân phiên(Tech) luân phiên, thay phiên


sự so le; sự luân phiên; sự đan dấu

/,ɔ:ltə'neiʃn/

danh từ
sự xen nhau; sự xen kẽ, sự thay phiên, sự luân phiên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.