Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alpine
alpine
['ælpain]
tính từ
(thuộc) dãy An-pơ, ở dãy An-pơ
(thuộc) núi cao, ở núi cao


/'ælpain/

tính từ
(thuộc) dãy An-pơ, ở dãy An-pơ
(thuộc) núi cao, ở núi cao

Related search result for "alpine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.