Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
all-rounder
all-rounder
['ɔ:l'raundə]
danh từ
người toàn diện, người toàn năng


/'ɔ:l'raundə/

danh từ
người toàn diện, người toàn năng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.