Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
all-around
all-around
['ɔ:ləraund]
tính từ
toàn diện, giỏi nhiều môn


/'ɔ:ləraund/

tính từ
(thể dục,thể thao) toàn diện, giỏi nhiều môn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "all-around"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.