Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alkalimetry
alkalimetry
[,ælkə'limitri]
danh từ
(hoá học) phép đo kiềm


/,ælkə'limitri/

danh từ
(hoá học) phép đo kiềm

Related search result for "alkalimetry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.