Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alienable
alienable
['eiljənəbl]
tính từ
(pháp lý) có thể chuyển nhượng được, có thể nhường lại được (tài sản)


/'eiljənəbl/

tính từ
(pháp lý) có thể chuyển nhượng được, có thể năng nhường lại được (tài sản)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "alienable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.