Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alienability
alienability
[,eiljənə'biliti]
danh từ
(pháp lý) tính có thể chuyển nhượng được, khả năng nhường lại được


/,eiljənə'biliti/

danh từ
(pháp lý) tính có thể chuyển nhượng được, khả năng nhường lại được

Related search result for "alienability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.