Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aldermanship
aldermanship
['ɔ:ldəmən∫ip]
danh từ
chức uỷ viên hội đồng thành phố, chức uỷ viên hội đồng khu


/'ɔ:ldəmənʃip/

danh từ
chức uỷ viên hội đồng thành phố, chức uỷ viên hội đồng khu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.