Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alchemical
alchemical
[æl'kemikəl]
Cách viết khác:
alchemic
[æl'kemik]
như alchemic


/æl'kemik/ (alchemical) /æl'kemikel/

tính từ
(thuộc) thuật giả kim


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.