Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alchemic
alchemic
[æl'kemik]
Cách viết khác:
alchemical
[æl'kemikel]
tính từ
(thuộc) thuật giả kim


/æl'kemik/ (alchemical) /æl'kemikel/

tính từ
(thuộc) thuật giả kim

Related search result for "alchemic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.