Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air-proof


/'eə tait/ (air-proof) /'eəpru:f/
proof) /'eəpru:f/

danh từ
kín gió, kín hơi

Related search result for "air-proof"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.