Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air-lift


/'eəlift/

danh từ, (quân sự)
cầu hàng không (để ứng cứu)
những thứ vận chuyển bằng cầu hàng không

Related search result for "air-lift"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.