Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aileron

aileron


aileron

Ailerons are the outer flaps on the rear surface of the wings of an airpane. Ailerons are used to keep the airplane from rollling from side to side.

['eilərɔn]
danh từ
cánh nhỏ của máy bay


/'eilərɔn/

danh từ
((thường) số nhiều) (hàng không) cánh nhỏ (có thể lật lên lật xuống được) (ở máy bay)

Related search result for "aileron"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.