Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ahem


/ə'hem/

thán từ

a hèm! (hắng giọng để làm cho người ta chú ý hay để có thì giờ suy nghĩ...)


Related search result for "ahem"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.