Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
agronomist
agronomist
[ə'grɔnəmist]
danh từ
nhà nông học


/ə'grɔnəmist/

danh từ
nhà nông học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.