Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ago


/ə'gou/

phó từ

trước đây, về trước

    five years ago năm năm trước đây, đã năm năm nay

    an hour ago một giờ trước đây

    long long ago trước đây lâu lắm, đã lâu lắm rồi


Related search result for "ago"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.