Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
afterdamp
afterdamp
['ɑ:ftər'dæmp]
danh từ
(ngành mỏ) hơi bốc lên sau khi khí độc nổ


/'ɑ:ftər,imidʤ/

danh từ
(ngành mỏ) hơi bốc sau (bốc lên ở hầm mỏ sau khi khí độc nổ)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.