Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
affirmation
affirmation
[,æfə:'mei∫n]
danh từ
sự khẳng định, sự xác nhận; sự quả quyết
lời khẳng định, lời xác nhận; lời quả quyết
(pháp lý) sự xác nhận; sự phê chuẩn(Tech) khẳng định (d) affirmative acknowledge
affirmative response


sự khẳng định, điều khẳng định

/,æfə:'meiʃn/

danh từ
sự khẳng định, sự xác nhận; sự quả quyết
lời khẳng định, lời xác nhận; lời quả quyết
(pháp lý) sự xác nhận; sự phê chuẩn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "affirmation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.