Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aerodynamical
aerodynamical
[,eəroudai'næmikəl]
Cách viết khác:
aerodynamic
[,eəroudai'næmik]
như aerodynamic


/'eəroudai'næmik/ (aerodynamical) /'eəroudai'næmik/

tính từ
khí động lực


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.