Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
advisory
advisory
[əd'vaizəri]
tính từ
tư vấn, cố vấn
advisory council
hội đồng tư vấn


/əd'vaizəri/

tính từ
để hỏi, để xin ý kiến; cho ý kiến, cố vấn
advisory council hội đồng tư vấn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "advisory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.