Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adulteress
adulteress
[ə'dʌltəris]
danh từ
người đàn bà ngoại tình, người đàn bà thông dâm


/ə'dʌltəris/

danh từ
người đàn bà ngoại tình, người đàn bà thông dâm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "adulteress"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.