Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
administratrices
administratrices
Xem administratrix


/əd'ministreitriks/

danh từ, số nhiều administratrices /əd'ministreitrisi:z/
bà quản lý
người đàn bà cầm quyền hành chính, người đàn bà cầm quyền cai trị
bà quản lý tài sản (cho vị thành niên hoặc người đã chết)

Related search result for "administratrices"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.