Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
administratorship
administratorship
[əd'ministreitə∫ip]
danh từ
chức vụ quản lý
chức vụ người cầm quyền cai trị
(pháp lý) chức vụ quản lý tài sản (cho vị thành niên hoặc người đã chết)


/əd'ministreitəʃip/

danh từ
chức vụ quản lý
chức vụ người cầm quyền cai trị
(pháp lý) chức vụ quản lý tài sản (cho vị thành niên hoặc người đã chết)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.